Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Kabul Et
highlight_off

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verileriniz, “veri sorumlusu” olarak ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.(“ÖZKAN” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;

https://www.ozkandemir.com/tr/privacy/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan “ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

ÖZKAN ile iş başvurusundan kaynaklı ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası, medeni durum, cinsiyet, imza,

İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları, tarafınıza ulaşılamadığında temas kurabileceğimiz kişilerin iletişim bilgileri,

Eğitim, İş, Aile, Profesyonel ve Sosyal Yaşama İlişkin Verileriniz: Çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, öğrenci numarası, profesyonel yetkinlikler, cv bilgileri, ilgi alanları, sgk no, askerlik bilgisi, çocuk sayısı, referans bilgileri,

Özel nitelikli verileriniz: Adli sicil kaydı, sağlık bilgileri, sürücü belgesi, engellilik durumu, eski hükümlü/ terör mağduru bilgisi, üye olunan dernek kurum, ilgi alanları,

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ÖZKAN ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

Özgeçmiş havuzunun oluşturulması

 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki ilişkili olduğumuz üçüncü   taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalara ve yetkililerine, iş ortaklarına, Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize, tedarikçilere ve destek hizmeti sağlayıcılarına aktarılabilmektedir. 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz ÖZKAN ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla; internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Çek Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

 

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanunun 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, gerekçeleri ile birlikte, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

7. TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların https://www.ozkandemir.com/tr/stat/kvkk-basvuru-formu ve https://www.ozkansteel.com/tr/stat/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile birlikte;

•  Başvuru Sahibinin kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı olarak şahsen başvurusu ile,

•  Noter vasıtası ile,

•  Başvuru sahibince şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi yöntemlerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru şekline dair bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Buna göre KVK Kanunu ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi aşağıda tablodaki seçeneklerden biri ile yapabilirisiniz.

 

 

Başvuru Yöntemi

 

Başvuru Yapılacak Adres

 

Gönderimde Yer Alması Gereken Bilgiler

Elden ıslak imzalı şahsen başvuru (Başvuru Sahibinin bizzat kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması gerekmektedir)

Bozköy Mahallesi 13.Cadde No:4

Aliağa / İZMİR

Yazılı belgenizde “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.

 

Noter vasıtası ile

Bozköy Mahallesi 13.Cadde No:4

Aliağa / İZMİR

 

Noter evrakında “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.

 

E-posta aracılığı ile

kvkk@ozkansteel.com

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.

 

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz. Bu kapsamda Şirketimize yapmış olduğunuz başvurularınız yukarıda 6.maddede belirtilen süre ve usuller çerçevesinde cevaplandırılacaktır.