Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Kabul Et
highlight_off

Çalışan Aydınlatma Metni

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”)’ “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verileriniz, “veri sorumlusu” olarak ”ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ” (“ÖZKAN” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.ozkandemir.com/tr/privacy/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan “ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

 

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

ÖZKAN ile çalışan personel ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileriniz: T.C. kimlik kartı bilgileri (Ad, soyadı, TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durumu, fotoğraf, uyruğu, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı, imza), nüfus kayıt örneği, vergi numarası, biyografi vb. bilgiler ile mesleki kimlik, pasaport gibi belgeler

 

 • İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları, kurumsal e-posta adresi ve telefon bilgileri;

 

 • Aile Durumuna ilişkin Bilgileriniz: Evlilik cüzdan, eş ve çocuklarının; adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, telefon numarası, çocukların eğitim bilgileri, eşine ait çalışma bilgisi, irtibat kurulmak için alınan kişilere ilişkin adı, soyadı iletişim bilgileri,

 

 • Eğitim, Mesleki ve Sosyal Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, diploma bilgisi, öğrenci numarası, aldığı eğitim ve kurslar, yabancı dil bilgileri, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, referanslar

 

 • Finansal Veri: Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı, çalışanlara sunulacak her türlü yan hakka ya da menfaate ilişkin bilgiler ile bunlara benzer diğer bilgiler,

 

 • Görsel Veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları

 

 • Özlük dosyasının içeriğini oluşturan verileriniz: Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, imzalı katılım formu, çalışanın performans ve kariyer gelişimine ilişkin her türlü anket, rapor, çalışma ya da mülakata ilişkin bilgiler,

 

 • Çalışma Verisi; Sicil no, SGK numarası, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik tarihi, kıdem ve ihbara esas tarih, çalışma gün sayısı, aylık toplam mesai bilgisi, giriş-çıkış turnike kayıtları. Yıllık izin kıdem baz tarihi, izin günü, izin tipi, çıkış/dönüş tarihi, izine çıkış nedeni,

 

 • Diğer; Askerlik bilgisi, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, ehliyet GBTsi, trafik cezası bilgileri, binilen servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları,

 

 • Özel  Nitelikli  Kişisel  Veri;   Eski  hükümlü  olma  durumu/sabıka  kaydı,  sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, İşe giriş ve periyodik sağlık raporları ( Tam kan sayımı, AST-ALT,GGT, EKG, Heyet Raporu,  Tetanos Aşısı, Tam İdrar Testi, Kreatinin, Bun, SFT, F.Lokasit, Anti HCV, AntiHİV, glukoz, HBsAg, Anti-HBs, Sedimantasyon, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi gibi,), işe giriş ve periyodik muayene formları, iş göremezlik raporları , hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, gerekli olan personele ( yemekhane personeli, çaycı  vb.) portör muayenesi, dernek/vakıf üyelikleri, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

ÖZKAN ile çalışan olarak iş ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • İnsan Kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,
 • Personel özlük dosyasının oluşturulması,
 • Oryantasyon sürecinin yürütülmesi,
 • Çalışanların e-postalarının ve kullanılacak programlar için hesap ve şifrelerinin oluşturulması,
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması,

•  Personel kesinti ve ilavelerin sisteme kaydı,

•  Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması,

•  Personele maaş hesabı açılması,

•  Gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi,

 • Özel sağlık sigorta işlemlerinin yapılması,

•  Zorunlu bireysel emeklilik sigortası işlemlerinin yürütülmesi,

 • Bağlı olunan işçi ve işveren sendikaları ile beraber yürütülen eğitim, anket, sosyal faaliyet…vb.

•  Servis güzergâhların planlanması ve organizasyonunun yapılması,

•  Personelin adli sicil kaydının tespiti,

 • Personel emeklilik durumunun tespiti,
 • Personelin AGİ miktarının belirlenmesi için aile bilgilerinin alınması,
 • Personelin eğitim ve sağlık bilgilerinin temini ve mesleki açıdan yeterli olup olmadığının kontrolü,

•  Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlenmesi,

•  İşten çıkış işlemlerinin yapılması,

•  Personelin izin kullanımı ve izin düzenlemelerinin yapılması,

•  Personelin maaşına konulan maaş hacizlerinin takip edilmesi, icra dosyalarına   çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,

•  Savunma, tutanak ve ihtar formlarının hazırlanması,

•  Hizmet verilen firmalara personel SGK bildirimleri,

•  İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

•  Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,

•  İş Sağlığı süreçlerinin yürütülmesi, (İşe giriş muayene, periyodik muayene, vizite)

•  Telefon tahsisi sürecinin yürütülmesi,

 • Zimmet edilen şirket mallarının teslimi ve geri alınması (telefonlar, bilgisayarlar, telsizler gibi…)
 • Teşvikler ile ilgili Bildirimler (TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı, IMMIB, Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, SGK)

•  Şirket seyahatlerinin organize edilmesi,

•  Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve    kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,

•  Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

•  İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması,

•  Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için şirket aracı kullanımının takip edilmesi,

•  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ve şirket yerleşkesi ve tesislerinin   güvenliğinin sağlanması,

•  İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

•  Kutlama/taziye amaçlı iletişimin sağlanması,

•  SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,

•  Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması,

•  Kartvizit basımının sağlanması,

•  Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,

•  Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi,

•  Bilgi Güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve sürecinin yönetilmesi,

•  Kalite yönetim sistemi gerekleri olarak iç tetkik raporlarını oluşturulması,

•  Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi, müşteri talep ve/veya     şikayetlerinin takibi,

•  İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması, iş ortakları ve/veya tedarikçiler ile olan ilişkilerin yönetimi,

 • Müşteriler veya Tedarikçiler ile ilgili personel bilgilerinin paylaşılması,

•  ÖZKAN’un finans, satış pazarlama, satın alma operasyonlarının yürütülmesi,   

     (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme)

•  KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

ÖZKAN tarafından, kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla açık rızanız olmaksızın verileriniz aktarılmaz.

Ancak Kişisel verileriniz gerekli önlemler alınmak kaydıyla ve kanunda belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde açık rızanız aranmaksızın ÖZKAN tarafından aktarılabilir.  Bu bağlamda ÖZKAN tarafından işlenmiş olan kişisel veri aktarımlarında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarılması şartlarına uygun olarak Kurul’un da belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aktarılmaktadır.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz ÖZKAN ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla; internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Çek Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

   

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE SÜRELER

KVKK hükümleri uyarınca ÖZKAN ’a başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, gerekçeleri ile birlikte, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

 

7. TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların https://www.ozkandemir.com/tr/privacy/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile birlikte;

 • Başvuru Sahibinin kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı olarak şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtası ile,
 • Başvuru sahibince şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi yöntemlerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru şekline dair bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Buna göre KVK Kanunu ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi aşağıda tablodaki seçeneklerden biri ile yapabilirsiniz.

 

 

Başvuru Yöntemi

 

Başvuru Yapılacak Adres

 

Gönderimde Yer Alması Gereken Bilgiler

Elden ıslak imzalı şahsen başvuru (Başvuru Sahibinin bizzat kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması gerekmektedir)

 

Bozköy Mahallesi 13.Cadde No:4

Aliağa / İZMİR

Yazılı belgenizde “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.

 

Noter vasıtası ile

 

Bozköy Mahallesi 13.Cadde No:4

Aliağa / İZMİR

Noter evrakında “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.

 

E-posta aracılığı ile

 

kvkk@ozkansteel.com

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.

 

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz. Bu kapsamda Şirketimize yapmış olduğunuz başvurularınız yukarıda 6.maddede belirtilen süre ve usuller çerçevesinde cevaplandırılacaktır.